Blog

02/06/2021

การขออนุญาตสถานที่ใช้แก๊ส

  • Share

ประเภทและลักษณะของกิจการควบคุม

กิจการควบคุมประเภทที่ 1 (ประเภทกิจการได้ทันที)
1.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่หนึ่ง

กิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนการประกอบกิจการ)
1.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง
2.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่หนึ่ง
3.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง

กิจการควบคุมประเภทที่ 3 (ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ)
1.ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
2.คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
3.สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
4.สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
5.สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
6.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
7.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง
8.สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง
9.ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ

สถานที่ใช้ก๊าซ
สถานที่ที่ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้เพื่อการใช้เอง แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
•ลักษณะที่ 1 ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซหุงต้ม ปริมาณ 250-500ลิตร
•ลักษณะที่ 2 ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซหุงต้ม ปริมาณ 500-1000ลิตร
2 ลักษณะกิจการนี้ ต้องแจ้งการประกอบกิจการ
•ลักษณะที่ 3 ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณเกิน 1000ลิตร ขึ้นไป
ต้องขออนุญาตประกอบกิจการ

ร้านจำหน่ายก๊าซ
สถานที่ที่ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยู่ในกระป๋องก๊าซ หรือถังก๊าซหุงต้ม แบ่งเป็น 2ลักษณะ ดังนี้
•ลักษณะที่ 1 ร้านที่มีการเก็บก๊าซ ปริมาณ 150-500ลิตร ต้องแจ้งการประกอบกิจการ
•ลักษณะที่ 2 ร้านที่มีการเก็บก๊าซ ปริมาณ 500ลิตร ขึ้นไป ต้องขออนุญาตประกอบกิจการ

โรงเก็บก๊าซ
สถานที่ที่ใช้ในการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุอยู่ในกระป๋องก๊าซ หรือถังก๊าซหุงต้ม แต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้ หรือร้านจำหน่าย แบ่งเป็น 2ลักษณะ ดังนี้
•ลักษณะที่ 1 โรงเก็บที่มีการเก็บก๊าซ ปริมาณ 500-1000ลิตร ต้องแจ้งการประกอบกิจการ
•ลักษณะที่ 2 โรงเก็บที่มีการเก็บก๊าซ ปริมาณ 1000ลิตร ขึ้นไป ต้องแจ้งขออนุญาตประกอบกิจการ


อ้างอิงข้อมูลจาก :

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว

Uncategorized