Blog

22/09/2023

อัตราการระเหยของก๊าซหุงต้มLPG

  • Share

สิ่งที่ควรทราบ :

ถังก๊าซหุงต้ม LPG มีอัตราการระเหยเป็นไอสูงสุด 3-4kg/hr. และอัตราการระเหยต่ำสุด 1.5kg/hr. ต่อ 1ถัง

(1.5kg/hr. คิดเป็นค่าพลังงาน เท่ากับ 75,000BTU/hr.)

 

ตัวอย่างการคำนวณ :

  • เตาแก๊สKB5 จำนวน 1เตา ใช้พลังงานก๊าซ 50,000BTU/hr.
  • เตาแก๊สKB5 จำนวน 3เตา จะใช้พลังงานที่ 150,000BTU/hr.

(พลังงานที่จะใช้÷อัตราระเหยของแก๊ส 1ถัง) (150,000÷75,000) = 2

ดังนั้น กรณีนี้ร้านอาหารต้องใช้แก๊ส(ตั้งถังแก๊ส) อย่างน้อย 2ถังขึ้นไป จึงจะเพียงพอต่อการใช้งาน

 

หรือกรณีโครงการที่มีหลายร้านค้า (ยกตัวอย่าง มี 10ร้านค้า)

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่ร้านอาหารต้องการทั้งหมด 10 ร้านค้า   = 4.5kg/hr. x 10 ร้านค้า (ค่า 4.5kg/hr.มาจาก 1.5kg/hr * 3เตา)

= 45kg/hr.  (Maximum Load)

*ในความเป็นจริงแล้ว การใช้เชื้อเพลิงอาจจะใช้ไม่พร้อมกันทุกๆหัวเตาและทุกร้านค้า

สมมุติว่า  ถ้าใช้เชื้อเพลิงรวมทั้งโครงการเฉลี่ยประมาณ 70%   = 45kg/hr x 0.7 = 32kg/hr.

 

ปริมาณของถังก๊าซที่ใช้ในโครงการนี้

– ปริมาณการใช้แก๊สสูงสุดภายในโครงการ = 45kg/hr.

– ปริมาณการใช้แก๊สเฉลี่ยภายในโครงการ = 32kg/hr.

* ถ้าภายใน 1 วัน โครงการใช้แก๊ส ~ 12 ชั่วโมง

– ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้สูงสุดต่อวัน                 = 45kg/hr x 12 hr = 540kg./วัน

– ปริมาณเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวัน (70%)              = 32kg/hr x 12 hr = 378kg./วัน

เนื่องจากถังก๊าซ 1 ถัง บรรจุเนื้อก๊าซหนัก  48kg.    โครงการนี้จะใช้ถังก๊าซจำนวน

– สูงสุด ต่อวัน           = 540kg/วัน  ÷  48kg/ 1 ถัง   12 ถัง/วัน

– เฉลี่ยต่อวัน             = 378kg/วัน  ÷  48kg/1 ถัง  = 8 ถัง/วัน

หมายเหตุ :

  • ถ้าปริมาณการใช้ต่อวันน้อย จำนวนถังก๊าซที่ใช้ต่อวันก็จะลดลงตามไปด้วย
  • การคำนวณข้างต้นเป็นอัตราเฉลี่ยเท่านั้น เพราะอัตราการระเหยเป็นไอ ยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิรอบถัง และค่าความถ่วงจำเพาะของแก๊สในถัง

 

Uncategorized