Blog

01/07/2017

เชื่อมโลหะยังไงให้ปลอดภัย การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ

  • Share

1. การก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคาร หรือเครื่องจักร และการปฏิบัติงานที่มีการเชื่อมตัด หรือเจียร ชิ้นงาน หากมีการปฏิบัติงานที่ทําให้เกิดประกายไฟหรือสะเก็ดไฟ ต้องมีวัสดุหรืออุปกรณ์ทนไฟเพื่อควบคุม ป้องกัน ปิดกั้นสะเก็ดไฟประกายไฟมิให้กระเด็นไปถูกวัสดุที่ติดไฟง่าย และควรจะมีผู้รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด หรือมีระบบการอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่ทําให้เกิดประกายไฟ (Work Permit)

2. อุปกรณ์การเชื่อมสายไฟและข้อต่อที่หลวมหรือชํารุด ต้องทําการแก้ไขให้อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ

3. ตรวจสอบการรั่วไหลของข้อต่อและวาล์วเป็นประจํา ถ้าพบว่ามีการไหลของแก๊สจากถังแก๊สให้หยุดการทํางานที่ใช้ไฟในบริเวณนั้นทันที และรีบป้องกันและแก้ไขโดยเร็ว

4. การเชื่อมต้องระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟที่จะถูกลมพัดปลิวไปตกอยู่ในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟง่าย หรือเป็นอันตรายต่อพนักงานข้างเคียง

ข้อมูลจาก : กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

Uncategorized