Blog

17/09/2019

LPG Systems ระบบจ่ายแก๊ส (แก๊สLPG)

  • Share

ระบบจ่ายก๊าซ (แก๊ส LPG) มี 3 ระบบคือ

  1. ระบบท่อสำหรับถัง 1วาล์ว (Normal Vaporization Manifold System)
  2. ระบบท่อสำหรับถัง 2วาล์ว (Liquid Withdrawal Manifold System)
  3. ระบบถังเบ้าท์ (Bulk System)

 

ระบบท่อสำหรับถัง 1วาล์ว (Normal Vaporization Manifold System)

เป็นระบบท่อที่ใช้ถังแก๊สหลายๆถังพร้อมกัน โดยนำไอก๊าซไปใช้งานโดยตรง ก๊าซส่วนที่เป็นของเหลวจะระเหยขึ้นมาทดแทนไอก๊าซที่ถูกนำไปใช้

อัตราการจ่ายก๊าซ :  30kg./hr. (1.5กก./ถัง/ชม.)

การติดตั้ง : ระบบท่อสำหรับถัง 1วาล์วนี้จะเริ่มตั้งแต่ ระบบท่อแก๊ส 2ถัง / ระบบท่อแก๊ส 4ถัง / ระบบท่อแก๊ส 6ถัง ไปเรื่อยๆแล้วแต่หน้างานว่าใช้แก๊สปริมาณมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นระบบที่ดูแลรักษา และใช้งานง่ายที่สุด

ความเหมาะสม : เหมาะสำหรับ ครัวเรือน ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ลอนดรี้ซักอบรีด ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ใช้ในการอบเมล็ดพืช  ที่มีปริมาณการใช้แก๊สไม่เกิน 100ถังต่อเดือน

 

ระบบท่อสำหรับถัง 2วาล์ว (Liquid Withdrawal Manifold System)

เป็นระบบท่อที่ใช้แก๊สหลายๆถังพร้อมกัน โดยการนำก๊าซส่วนที่เป็นของเหลวขึ้นมาผ่านเครื่องช่วยระเหย หรือ หม้อต้มแก๊ส (Vaporizer) เพื่อเปลี่ยนสถานะของน้ำก๊าซ ให้เป็นไอก๊าซก่อนนำไปใช้งาน การใช้หม้อต้มแก๊ส Vaporizer จะทำให้ได้อัตราการจ่ายก๊าซที่สูง และสม่ำเสมอ ส่งผลให้ความร้อนที่ได้รับจาการเผาไหม้คงที่ตลอดการใช้งาน รวมถึงลดปริมาณน้ำแก๊สที่เหลือค้างในถัง
อัตราการจ่ายก๊าซ : ขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อต้มแก๊ส โดยมีขนาดตั้งแต่ 50kg./hr. ถึง 300kg./hr.

ความเหมาะสม : เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการใช้แก๊สตั้งแต่ 100-600ถังต่อเดือน อาทิเช่น โรงงานเซรามิค โรงงานผลิตถังพลาสติก โรงงานย้อมสีและอบผ้า อุตสาหกรรมหลอมโลหะ อุตสาหกรรมเคมี-โพลิเมอร์ เป็นต้น

 

ระบบถังเบ้าท์ (Bulk System)

เป็นระบบจ่ายก๊าซขนาดใหญ่ที่เก็บ และจ่ายก๊าซจากถังบรรจุก๊าซขนาดตั้งแต่ 4.3ตัน โดยการติดตั้งอุปกรณ์ และท่อส่งภายในสถานีต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน

อัตราการจ่ายก๊าซ : ขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อต้มแก๊ส โดยมีขนาดตั้งแต่ 50kg/hr ถึง 300kg/hr

ความเหมาะสม : เหมาะสำหรับโรงงาน หรือ กิจการที่มีปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ตั้งแต่ 15ตันขึ้นไป และมีพื้นที่เพียงพอในการติดตั้งระบบ
**ระบบจ่ายก๊าซแบบ Bulk ต้องทำการทดสอบถังเก็บก๊าซทุกๆ 5ปี

Uncategorized